تغییرات قیمت :-836 فروردین 781

- +

۶۹,۰۰۰ تومان ۵۸,۰۰۰ تومان

۱۵.۹%