تغییرات قیمت :-761 فروردین 781

- +

۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۹۹,۰۰۰ تومان

۹.۵%